Garbarakshambigai Gayathri

“Gayathri” from Sri Garbarakshambigai by Sudha Raghunathan.

Leave a Reply